• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Uczniowie klas 2a, 2b i 2 c wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży”. Polegał on na przeprowadzeniu przez praktyków – bankowców dwóch lekcji online na platformie webinarowej w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Pierwszy temat „Moje finanse – myślę przedsiębiorczo” miał za zadanie uświadomić uczniom, że stan ich finansów jest wprost zależny od ich zaangażowania. Każdy człowiek powinien umieć szacować wysokość kosztów życia, identyfikować wydatki konieczne (stałe i zmienne) i opcjonalne, uzasadniać budowanie budżetu z uwzględnieniem oszczędności oraz szacować potrzeby zaciągania zobowiązań finansowych.

W temacie drugim „Mądre inwestowanie” prowadzący określał zależność pomiędzy ryzykiem i zyskiem, identyfikował reinwestycję i dywersyfikację jako podstawowe zasady mądrego inwestowania, definiował i różnicował inwestycje finansowe, szacował potencjalny zysk i ryzyko z inwestycji, określał podstawowe zasady inwestycji giełdowych oraz wskazywał możliwości poszerzania wiedzy w zakresie świadomego inwestowania.

Podczas zajęć uczniowie byli bardzo aktywni, odpowiadali na pytania prowadzących, ale i sami zadawali pytania. Po spotkaniach z praktykami każdy uczeń wie, że musi wykazywać się przedsiębiorczą postawą w zarządzaniu swoimi finansami, a przedsiębiorczość to nie tylko szkolny przedmiot, ale i prawdziwe życie!