• budynek2.png
 • IMG_3379.JPG
 • klasa.jpg
 • rpa.png
 • rpab1.png
 • rpab2.png

19.05.2017 – 19.06.2017
wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do szkoły

12.06.2017 r. / poniedziałek /, godz. 14.00
ROZMOWA WSTĘPNA oraz przydział do grupy języka niemieckiego
(spotkanie w budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 2)

23.06.2017 – 27.06.2017
dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

07.07.2017
ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

07.07.2017 – 13.07.2017
potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły

14.07.2017
ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły

 

Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez względu na swoje wyznanie.

Do szkoły przyjmowani będą absolwenci gimnazjum, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali ocenę z zachowania co najmniej poprawną.

Szkoła prowadzi nabór elektroniczny. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata. Zasady przyznawania punktów:

 • maks. 100 punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonego przez OKE;
 • maks. 72 punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów:
  język polski, matematyka, język angielski oraz (do wyboru) – historia / geografia / biologia / chemia / fizyka.
  Punktacja: celujący –  18 pkt., bardzo dobry –  17 pkt., dobry –  14 pkt., dostateczny –  8 pkt., dopuszczający –  2 pkt.;
 • za świadectwo z wyróżnieniem  –  7 pkt.;
 • maks. 60 punktów za ROZMOWĘ WSTĘPNĄ przeprowadzaną przez komisję szkolną w dniu 12.06.2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00
  UWAGA: laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej
 • maks. 18 punktów za wszystkie osiągnięcia w konkursach i zawodach;
 • 3 punkty za aktywność społeczną i wolontariat.