• budynek2.png
 • IMG_3379.JPG
 • klasa.jpg
 • rpa.png
 • rpab1.png
 • rpab2.png

Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez względu na swoje wyznanie.

Do szkoły przyjmowani będą absolwenci gimnazjum, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali ocenę z zachowania co najmniej poprawną.

Szkoła prowadzi nabór elektroniczny. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata. Zasady przyznawania punktów:

 • maks. 100 punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonego przez OKE;
 • maks. 72 punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów:
  język polski, matematyka, język angielski oraz (do wyboru) – historia / geografia / biologia / chemia / fizyka.
  Punktacja: celujący –  18 pkt., bardzo dobry –  17 pkt., dobry –  14 pkt., dostateczny –  8 pkt., dopuszczający –  2 pkt.;
 • za świadectwo z wyróżnieniem  –  7 pkt.;
 • maks. 60 punktów za ROZMOWĘ WSTĘPNĄ przeprowadzaną przez komisję szkolną w dniu 12.06.2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00
  UWAGA: laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej
 • maks. 18 punktów za wszystkie osiągnięcia w konkursach i zawodach;
 • 3 punkty za aktywność społeczną i wolontariat.