• ban06.jpg
 • ban07.jpg
 • ban08.jpg
 • ban09.jpg
 • ban10.jpg
 • ban11.jpg

 1. Od 18.05.2018 r. do 18.06.2018 r. - wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do szkoły.
 2. 12.06.2018 r. (wtorek), godz. 14.00 – ROZMOWA WSTĘPNA oraz test z języka niemieckiego w celu dokonania przydziału do grupy języka niemieckiego (spotkanie w budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 2).
 3. Od 22.06.2018 r. do 26.06.2018 r. – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających osiągnięcia (oryginałów lub poświadczonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz  ewentualnych zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu). Dokumenty będą przyjmowanie w następujących  terminach: 22 czerwca 2018 r. w godz. 8:00–15:00, 25 czerwca 2018 r. w godz. 8:00–15:00, 26 czerwca 2018 r. w godz. 8:00–15:00.
 4. 06.07.2018 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
 5. Do 12.07.2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata lub przez kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 6. 13.07.2018 r. – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.

 

Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez względu na swoje wyznanie.

Do szkoły przyjmowani będą absolwenci gimnazjum, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali ocenę z zachowania co najmniej poprawną.

Szkoła prowadzi nabór elektroniczny. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata. Zasady przyznawania punktów:

 • maks. 100 punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonego przez OKE;
 • maks. 72 punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów:
  język polski, matematyka, język angielski oraz (do wyboru) – historia / geografia / biologia / chemia / fizyka.
  Punktacja: celujący –  18 pkt., bardzo dobry –  17 pkt., dobry –  14 pkt., dostateczny –  8 pkt., dopuszczający –  2 pkt.;
 • za świadectwo z wyróżnieniem  –  7 pkt.;
 • maks. 60 punktów za ROZMOWĘ WSTĘPNĄ przeprowadzaną przez komisję szkolną w dniu 12.06.2018 r. (wtorek) o godz. 14.00. UWAGA: laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej
 • maks. 18 punktów za wszystkie osiągnięcia w konkursach i zawodach;
 • 3 punkty za aktywność społeczną i wolontariat.