• budynek2.png
 • IMG_3379.JPG
 • klasa.jpg
 • rpa.png
 • rpab1.png
 • rpab2.png

Zasady wpłacania wpisowego i czesnego w szkołach prowadzonych przez Towarzystwo Ewangelickie, ustalone przez Zarząd TE

WYPIS Z REGULAMINU

 1. Wpisowe, w wysokości 300 zł, jest wpłacane jednorazowo z chwilą przyjęcia kandydata do klasy pierwszej – nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu listy przyjętych. W przypadku przyjęcia drugiego (kolejnego) dziecka tych samych rodziców do jednej ze szkół TE, zwalnia się ich z obowiązku wpłacania wpisowego.
 2. Wysokość czesnego dla uczniów klas I i II LOTE wynosi 360 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy.
 3. Wysokość czesnego dla uczniów klas III LOTE wynosi 400 zł, płatne przez 9 miesięcy, tj. od września do maja.
 4. Wysokość czesnego na drugie i kolejne  dziecko wynosi 295 zł w klasie I i II, a w klasie III 325 zł.
 5. Zgodnie z umową o wykonanie usługi oświatowej w przypadku nie uregulowania czesnego przez kolejne dwa miesiące organ prowadzący może wystąpić do Dyrekcji szkoły z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów.
 6. W indywidualnych przypadkach, na wniosek rodziców będących w trudnej sytuacji materialnej, organ prowadzący może obniżyć wysokość czesnego.
 7. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w ciągu roku szkolnego.

Czesne należy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca na konto szkoły:
Raiffeisen Bank Polska S.A. - 56 1750 0012 0000 0000 3372 1242

 

Składka na Radę Rodziców

Komitet Rodzicielski prosi rodziców o wpłacanie składki rocznej w wysokości 80 zł. Płatność może być rozłożona na raty.

Konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Cieszynie - 59 8113 0007 2001 0028 5915 0002
 

Inne opłaty

Opłata za użytkowanie szafki ubraniowej doliczona zastanie do pierwszego czesnego w wysokości 70 zł.