fbpx
 • ban06.jpg
 • ban07.jpg
 • ban08.jpg
 • ban09.jpg
 • ban10.jpg
 • ban11.jpg

Oświata ewangelicka na Śląsku Cieszyńskim

Istnieje już od czasów reformacji, kiedy to w XVI wieku wraz ze zborami i kościołami ewangelickimi powstawały szkoły parafialne.

Wiek XVII przyniósł gwałtowne prześladowania i zamykanie kościołów oraz szkół protestanckich, jednak dzięki ugodzie altransztadzkiej z 1706 r., na mocy której pozwolono ewangelikom wybudować sześć nowych kościołów (kościoły łaski), powstały także szkoły przykościelne. Obok wznoszonego w Cieszynie w latach 1709 – 1723 ewangelickiego Kościoła Jezusowego, niemal jednocześnie prowadzono budowę szkoły. W 1725 r. poświęcono nowy, murowany budynek szkolny (Stare Gimnazjum tzw. Pajta), który służył społeczności ewangelickiej niemal przez 150 lat. Dzisiaj w części tego zabytkowego budynku Towarzystwo Ewangelickie prowadzi jedną ze swoich placówek – Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego.
 

Powstanie Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej

W 1881 r. z inicjatywy księdza Franciszka Michejdy z Nawsia koło Jabłonkowa, powstało Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej, którego celem było szerzenie oświaty, a przede wszystkim wydawanie książek, głównie religijnych, w języku polskim.

Stopniowo Towarzystwo poszerzało swoją działalność, co spowodowało zmianę statutu i nazwy – w 1905 r. powstało Towarzystwo Ewangelickie. Odtąd głównym celem stała się działalność oświatowa, szczególnie istotna wobec rysującej się perspektywy odzyskania niepodległości.
 

Międzywojnie

Widząc potrzebę uruchomienia w Cieszynie alumnatu dla dziewcząt, Towarzystwo Ewangelickie zakupiło kamienicę przy ul. Górnej 16. Ponieważ stan techniczny nie spełniał oczekiwań, w 1923 r. wynajęto część budynku przy ul. Sienkiewicza i tam przeniesiono alumnat. Po sprzedaży kamienicy przy ul. Górnej, w 1931 r. zakupiono budynek przy ul. Sienkiewicza 2. Alumnat przyjął nazwę „Alumnat Żeński im. Księdza Seniora Franciszka Michejdy”.
 

PRL

W latach 1951-52 nastąpiło przymusowe przeniesienie wychowanek alumnatu do budynku Liceum Pedagogicznego przy ul. Bielskiej. W budynku przy ul. Sienkiewicza 2 władze komunistyczne umieściły internat dla chłopców, głównie uczniów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, zaś w 1963 r. – z naruszeniem prawa – rozwiązały  Towarzystwo Ewangelickie i przejęły jego cały majątek.
 

Rzeczpospolita Polska (po 1989 r.)

Po politycznym przełomie w 1989 r., grupa cieszyńskich nauczycieli-ewangelików postanowiła zorganizować w Cieszynie społeczne liceum ogólnokształcące. Warunkiem realizacji pomysłu było posiadanie odpowiedniego obiektu. Wtedy zwrócono uwagę na budynek znajdujący się na rogu ulic Stalmacha i Sienkiewicza, będący niegdyś własnością Towarzystwa Ewangelickiego, a od kilku lat opustoszały po wyprowadzce internatu dla chłopców. Podjęto decyzję o konieczności jego odzyskania, w tym celu jednak trzeba było reaktywować Towarzystwo Ewangelickie.

20 VI 1991 r. odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Towarzystwa Ewangelickiego. Jego pierwszym prezesem został Jan Puczek.

23 IX 1992 r. Towarzystwo Ewangelickie, w wyniku przeprowadzonej rewindykacji, odzyskało budynek przy ul. Sienkiewicza 2. Rozpoczęto szeroką akcję pozyskiwania funduszy na remont budynku i jego wyposażenie dla celów prowadzenia liceum.
 

Inauguracja Liceum Ewangelickiego – rozpoczęcie roku szkolnego 1993/94

Pierwsza klasa licealna rozpoczęła naukę w gościnnych progach sąsiedniego Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Remont budynku szkolnego trwał, a energiczne działania Towarzystwa Ewangelickiego, wsparcie, pomoc i życzliwość wielu ludzi dobrej woli z kraju i zagranicy przyniosły niebywałe efekty. Zaniedbany budynek został gruntownie odnowiony. Rok szkolny 1994/95 można było rozpocząć już w nowej siedzibie szkoły. Uroczystości poświęcenia budynku szkolnego dokonał Bp Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jan Szarek. LOTE rozpoczęło swoją działalność w murach budynku przy ul. Sienkiewicza 2.
 

Dalsze lata działalności liceum

W latach 1995-2016 funkcję prezesa Towarzystwa Ewangelickiego pełnił ks. Janusz Sikora – proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. W 2016 r. prezesem został Jacek Sobota. Pierwszą dyrektorką szkoły była Danuta Molin-Puczek (1993-2001), zaś - po jej przejściu na emeryturę - w latach 2001-2016 funkcję tę pełniła Lidia Pałac. Od lutego 2016 r. stanowisko dyrektora LOTE obejmuje Aleksandra Trybuś-Cieślar.

Reforma oświaty – powstanie Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego (GTE)

W wyniku reformy oświatowej przeprowadzonej w 1999 r., powstały w Polsce 3-letnie gimnazja. Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego podjął decyzję o utworzeniu Gimnazjum TE, które mieściło się w tym samym budynku co LOTE. Ustawą z 2016 r. gimnazja zostają zlikwidowane - ostatni rocznik gimnazjalistów opuszcza mury szkoły 20 czerwca 2019 roku.

LOTE trzyletnią szkołą ponadgimnazjalną

W drugim etapie reformy przekształcono 4-letnie do tej pory licea w 3-letnie szkoły ponadgimnazjalne. Zarząd TE, Dyrekcja LOTE i Rada Pedagogiczna opracowała niezbędne dokumenty do przekształcenia i uruchomienia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej. Pierwszy rocznik trzyletniego LOTE rozpoczął naukę we wrześniu 2002 r., realizując już nową podstawę programową.
 

Bardzo dobre wyniki matur – wysokie miejsce LOTE w rankingach

Pierwsza tzw. nowa matura odbyła się w 2005 r. i była egzaminem zewnętrznym, co oznacza, że wyniki stały się obiektywne i porównywalne w całym kraju. Uczelnie wyższe zdecydowały o rezygnacji z egzaminów wstępnych, opierając rekrutację na wynikach egzaminów maturalnych.

Skuteczność i wysoką jakość pracy szkoły potwierdzają uzyskiwane przez uczniów wysokie wyniki na maturze. Średni wynik LOTE z egzaminów maturalnych z wielu przedmiotów przewyższa średnią krajową nawet o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent. Dzięki takim wynikom, pozycja szkoły w prestiżowym rankingu szkół licealnych opracowanym przez czasopismo PERSPEKTYWY jest niezmiennie od samego początku najwyższa w całym powiecie cieszyńskim. Od 2011 roku LOTE uzyskiwało następujące pozycje w wyżej wymienionym rankingu:

Miejsce LOTE w powiecie cieszyńskim:

 • w 2019 r. - 1
 • w 2018 r. - 1
 • w 2017 r. - 1
 • w 2016 r. - 1
 • w 2015 r. - 1
 • w 2014 r. - 1
 • w 2013 r. - 1
 • w 2012 r. - 1
 • w 2011 r. - 1

Miejsce LOTE w województwie śląskim:

 • w 2019 r. - 6
 • w 2018 r. - 2
 • w 2017 r. - 3
 • w 2016 r. - 6
 • w 2015 r. - 2
 • w 2014 r. - 2
 • w 2013 r. - 4
 • w 2012 r. - 7
 • w 2011 r. - 13

Miejsce LOTE w Polsce:

 • w 2019 r. - 100
 • w 2018 r. - 47
 • w 2017 r. - 40
 • w 2016 r. - 87
 • w 2015 r. - 48
 • w 2014 r. - 56
 • w 2013 r. - 49
 • w 2012 r. - 76
 • w 2011 r. - 125

 

Nauczyciele szkoły wyróżniani są nagrodami kuratoryjnym. W 2012 r. nagrodę Kuratora otrzymała nauczycielka j. francuskiego Małgorzata Hauptmann, w 2014 r. – nauczycielka j. niemieckiego Justyna Sobota, a w 2015 r. – dyrektor szkoły Lidia Pałac. W 2019 r. Medalami Edukacji Narodowej odznaczone zostały: Justyna Sobota, Katarzyna Zawistowska-Słupczyńska oraz Wioletta Wędrowczyk-Zamarska.

20 kwietnia 2012 r. w uznaniu pionierskiej pracy na rzecz odtwarzania we współczesnej rzeczywistości polskiej idei ewangelickiego szkolnictwa, nagrodę im. Księdza Leopolda Otto otrzymało Towarzystwo Ewangelickie.

Szkoła obchodziła swoje jubileusze powstania – 5, 10, 15, 20 i 25.lecie. Z okazji 10.lecia oraz 20.lecia wydane zostały księgi pamiątkowe. W 2019 r. LOTE szczyci się 970 absolwentami.