fbpx
 • ban06.jpg
 • ban07.jpg
 • ban08.jpg
 • ban09.jpg
 • ban10.jpg
 • ban11.jpg

 

Regulamin

 

Opis projektu

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Wartość projektu: 133 022,35 zł

Dofinansowanie: 119 720,11 zł

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia w szkole uprawnionej do otrzymania wsparcia ze względu na niższe wyniki egzaminów zewnętrznych aniżeli średnia województwa śląskiego w 2015 r. oraz wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych u 75 uczniów i uczennic (36K, 39M) Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie poprzez zrealizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek, laboratorium i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz stworzenie warunków nauczania opartych na metodzie eksperymentu w okresie od 1.09.2017 do 30.06.2019.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 75 (36 K, 30 M)
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Wskaźniki specyficzne:
  Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie: 75 (36 K, 30 M)

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki rezultatu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 60 (29K 31M)
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

 

W ramach projektu realizowane będzie zadania:

 1. Rozwój kompetencji kluczowych oraz doradztwo edukacyjnozawodowe.
 2. Wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczych w celu podniesienia kompetencji w tych dziedzinach.