fbpx
 • ban06.jpg
 • ban07.jpg
 • ban08.jpg
 • ban09.jpg
 • ban10.jpg
 • ban11.jpg

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Wartość projektu: 135 751,25 zł

Dofinansowanie: 115 388,56 zł

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych u 75 uczniów i uczennic (36K, 39M) Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie poprzez zrealizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek, laboratorium i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz stworzenie warunków nauczania opartych na metodzie eksperymentu w okresie od 1.09.2019 do 30.11.2021.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 75 (36 K, 39 M)
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 13 (K 6, K 7)

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki rezultatu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 61 (29K 32M)
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1.

 

W ramach projektu realizowane będą zadania:

 1. Rozwój kompetencji kluczowych oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 2. Wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczych w celu podniesienia kompetencji w tych dziedzinach.