fbpx
 • ban06.jpg
 • ban07.jpg
 • ban08.jpg
 • ban09.jpg
 • ban10.jpg
 • ban11.jpg

Regulamin

 

Opis projektu

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Wartość projektu: 155 664,19 zł

Dofinansowanie: 140 097,77 zł
(w tym z funduszy Unii Europejskiej: 132 314,56 zł)

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych u 75 uczniów i uczennic (39K, 36M) Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie poprzez zrealizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatycznych, języków obcych, TIK prowadzonych w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatowych, kółek zainteresowań, laboratoriów i doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także stworzenie warunków nauczania opartych na metodzie eksperymentu w oparciu o potrzeby edukacyjne określone w diagnozie w okresie od 1.08.2022 do 30.06.2023.

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 75 (39 K, 36 M)
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 11 (K 5, K 6)

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki rezultatu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 61 (32K 29M)
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1.

 

W ramach projektu realizowane będą zadania:

 1. Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe
 2. Wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczych w celu stworzenia warunków do nauczania eksperymentalnego w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami