Terminy rekrutacji

 1. Kandydat składa do LOTE, jeśli wybrał ją jako szkołę pierwszego wyboru, następujące dokumenty:
  • w dniach od 13 maja do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00: wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany wydruk wygenerowany z systemu naboru elektronicznego lub wniosek w formie elektronicznej podpisany podpisem elektronicznym);
  • w dniach od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00: oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy podane zostaną do publicznej wiadomości dnia 12 lipca 2024 roku.
 3. Kandydat zakwalifikowany do LOTE składa, w dniach od 12 lipca 2024 r. od godz. 8.00 do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00, następujące dokumenty potwierdzające wolę przyjęcia do LOTE (podjęcia nauki w LOTE):
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (jeśli nie został dostarczony uprzednio do LOTE);
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie został dostarczony uprzednio do LOTE).
 4. Dodatkowo kandydat zakwalifikowany do LOTE składa, w dniach od 12 lipca 2024 r. od godz. 8.00 do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00:
  • 2 zdjęcia legitymacyjne;
  • kartę zdrowia.
 5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane alfabetycznie lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy podane zostaną do publicznej wiadomości dnia 19 lipca 2024 roku.
Scroll to Top