Rada Rodziców

Zadania Rady Rodziców

Rada Rodziców LOTE ma charakter doradczy i wspomagający dyrekcję i nauczycieli. Aktywność i zaangażowanie rodziców działających w Radzie pozwalają na sprawną realizację różnorodnych projektów zgłaszanych przez młodzież, rodziców i pedagogów. Zwiększa to motywację młodzieży do nauki, poprawia komfort przebywania w szkole.

Najważniejszym wydarzeniem, w które zaangażowani są rodzice i uczniowie naszej szkoły to udział w organizacji Koncertu Kolęd w cieszyńskim teatrze. Corocznie przygotowywany poczęstunek na ten koncert pozwala na integrację i wspólną pracę społeczną na rzecz szkoły.

Rada Rodziców zbiera środki finansowe głównie ze składek rodziców. Przeznaczane są one na nagrody finansowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce i w olimpiadach, a także na nagrody finansowe dla klas biorących udział w szkolnych igrzyskach sportowych.

Dzięki inicjatywie Rady Rodziców wspierana jest rekreacja w szkole. Sfinansowaliśmy zakup pufów do kawiarenki szkolnej, gdzie młodzież może spędzać czas podczas przerw oraz piłkarzyków do gry. Dofinansowujemy również uczniom zakup krawatów z logo szkoły.

Działalność Rady Rodziców LOTE nie ogranicza się do zbierania i rozdysponowywania
środków finansowych. Zorganizowaliśmy rajd górski dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
który był wspaniałym przeżyciem integrującym społeczność szkolną.

Podsumowując
 1. Wspieranie procesu nauczania, wychowania oraz opieki, zgodnie z potrzebami Szkoły.
 2. Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi na terenie Szkoły w zakresie wspierania statutowej działalności Szkoły.
 3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby Szkoły, zwłaszcza w zakresie działalności dydaktycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej.
 5. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły.
 6. Ustalenie zasad użytkowania funduszy.

Składka roczna

W bieżącym roku szkolnym składka roczna wynosi 80 zł. To zaledwie 8 zł miesięcznie! Tych
rodziców, których sytuacja materialna jest lepsza bardzo prosimy o wpłatę 100 zł za cały rok.
To pozwoli nam dalej rozwijać pomoc dla szkoły i młodzieży.

Konto Rady Rodziców

PKO Bank Polski S.A.
Nr konta: 44 1020 1390 0000 6002 0678 6752

Struktura Organizacyjna Rady Rodziców

 • Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.
 • Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców wszystkich klas
 • Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny
 • Prezydium Rady Rodziców składa się z co najmniej trzech osób
Skład Prezydium Rady Rodziców
 • Przewodnicząca: Helena Olczak-Woltman
 • Sekretarz: Ewa Lanc
 • Skarbnik: Marek Benesz
Kontakt z Radą Rodziców

mail: helenaolczak@interia.pl
tel.: +48 604555139

Scroll to Top