Płatności

Wysokość wpisowego i czesnego dla LOTE ustala organ prowadzący szkoły.

WPISOWE

 1. Wpisowe wpłacane jest jednorazowo przez rodziców uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego, w kwocie 500 zł, w terminie do 31.07.2024 r., na rachunek bankowy:

  nr 56 1750 0012 0000 0000 3372 1242
  BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Nie uregulowanie wpisowego w terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.
   
 2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. Wpisowe jest przeznaczone na potrzeby szkół TE.
 4. W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły w czasie roku szkolnego wpisowe musi być wpłacone w dniu przyjęcia do szkoły.
 5. W przypadku przyjęcia kolejnego dziecka tych samych rodziców do Liceum Ogólnokształcącego TE zwalnia się ich z obowiązku wpłacania wpisowego, pod warunkiem, że pierwsze dziecko będzie uczniem jednej ze szkół TE w roku szkolnym 2023/2024.
 6. Uczeń jest zwolniony z wpłacania wpisowego, jeżeli kontynuuje naukę na kolejnym szczeblu w szkołach TE.


CZESNE

 1. Czesne za jeden rok szkolny należy wpłacać przez 12 miesięcy według załączonego do umowy o świadczenie usług oświatowych harmonogramu, na rachunek bankowy podany w umowie.
 2. Czesne dla klas programowo najstarszych w LOTE płatne jest 9 miesięcy, tj. od września do maja włącznie, według załączonego do umowy o świadczenie usług oświatowych harmonogramu, na rachunek bankowy podany w umowie.

Tabela opłat czesnego obowiązująca od dnia 1.04.2024 r.

 • dla klas od I do III: 900 zł (dla drugiego dziecka: 785 zł)
 • dla klasy IV: 1020 zł (dla drugiego dziecka: 900 zł)
Scroll to Top